GDPR

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost Pasada Manana s.r.o. IČ 24734900 se sídlem Záhřebská 562/41, 120 00 Praha (dále jen: „správce“). Kontaktní údaje správce jsou adresa: Záhřebská 562/41, 120 00 Praha email: info@ctagency.eu telefon: +420 606 073 182 Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě odeslání kontaktního formuláře. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro komunikaci.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vašich dotazů přes kontaktní formulář nebo zpracování poptávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při vyplnění kontaktního formuláře jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšnou komunikaci (jméno, e-mail a telefon), zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou: Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://policies.google.com/technologies/ads; Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy; The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp, 675 Ponce de Leon YANDEX LLC 16 Lva Tolstogo St., Moscow 119021, Russia podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://yandex.com/legal/metrica_eea_termsofuse/ Seznam.cz a.s. (IČO: 26168685), Radlická 3294/10, 150 00 Praha – Smíchov, Česká republika;

VI. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte – právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, – právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. – právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. – právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a – právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. – právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména antiviry a Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

Odesláním kontaktního formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.7.2023